บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่เป็นสินค้ามีปัญหา ชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าเดิมกลับมา ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆ ให้แก่ลูกค้า โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ  โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน สินค้าต้องไม่มีตำนิหรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าดำเนินการสำหรับ
  •     การจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าบริการในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง 
  •     การจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ   ขอจัดเก็บค่บริการในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าใน ขั้นต่ำ 250 บาท
  • สินค้าประเภท Computer & Software ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • สินค้ากลุ่ม Accessories & Supplies  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า