เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

แบ่งตามกลุ่มสินค้าดังนี้

 • การรับประกันนี้รวมถึงการจัดเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เฉพาะกรณีที่ใช้งานปกติ ตามคู่มือ อย่างถูกต้อง ยกเว้นอะไหล่บางประเภท เช่น ยาง, พลาสติก, แก้ว และอุปกรณ์สิ้นเปลื่อง เช่น หัวพิมพ์, หมึกพิมพ์, ใบมีด เป็นต้น
 • งานซ่อมรับประกัน 7 วัน
 • กรณีที่ซื้ออะไหล่และหัวพิมพ์ไปทำการเปลี่ยนซ่อมเอง บริษัทฯ ไม่รับเปลียนคืนและไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น 

       Click ดูระยะเวลารับประกันแต่ละกลุ่มสินค้า

การให้บริการในระยะเวลารับประกัน 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ปัญหา  online ผ่าน 3 ช่องทาง เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  
 • ให้บริการผ่านทาง โทรศัพท์, E-Mail, Line 
 • ให้บริการผ่านอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Access) โดยใช้ Internet 
 • ให้บริการผ่าน Web Board ที่เว็บไซต์ www.scanhitech.com 
 • ให้บริการฝึกอบรม ณ ที่ทำการลูกค้า 1  ครั้ง และที่ทำการบริษัท สแกน ไฮเทค  2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) หรือภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์  กรณีที่อยู่นอกเงื่อนไขที่กำหนดไว้  คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1,500 บาท/ครั้ง/คน
 • Software Upgrade ฟรี เพื่อให้ได้รับเทคโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา
 • ให้บริการตรวจซ่อมหรือกู้ฐานข้อมูลที่ผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ติดต่อขอรับคำปรึกษาและส่งสินค้าตรวจเช็คได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด
 • กรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ บริษัทฯจะจัดส่งวิศวกรไปตรวจซ่อมอย่างช้าภายใน  24 ชั่วโมงทำการ  สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และหากวิศวกรของบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24  ชั่วโมงทำการนับจากเวลาซ่อม ทางบริษัทฯจะส่งเครื่องสำรองมาเปลี่ยนให้แก่ท่านใช้ชั่วคราว (Standby Machine)  เครื่องสำรองที่จัดให้นั้นจะเป็นเครื่องชนิดเดียวกันหรือเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็ได้
 • ให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ในกรณีอยู่ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางขั้นต่ำ 1,500 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาทต่อวันต่อคน ค่าที่พักเบิกตามจริง

การติดต่อขอรับบริการหรือส่งเครื่องซ่อม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะอ้างอิงรายละเอียดการให้บริการจากใบกำกับภาษี ทั้งนี้ หากใบกำกับภาษีสูญหาย กรุณาติดต่อเข้าที่บริษัทฯ แผนกรับซ่อมสินค้า หมายเลข 0 2017 4145 (Auto 30 Lines) หรือที่ info@scanhitech.com โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวสินค้า  (Serial No.) 
 • ชื่อบริษัท และรายละเอียดของผู้ติดต่อ อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อสินค้า, รุ่น และยี่ห้อ
 • สถานที่ที่จะให้เข้ารับสินค้า
 • นำสินค้าและอุปกรณ์จ่ายไฟและสายสัญญาณ(ครบชุด)มาด้วยทุกครั้งที่ขอรับบริการที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย 
 • ระยะเวลาในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ (Diagnostic & Burning) 2-30 วันทำการ 
 • บริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพการซ่อมเป็นเวลา 7 วัน หลังการซ่อม หากเครื่องของท่านเกิดอาการขัดข้องเหมือนเดิมอีก บริษัทยินดีจะบริการซ่อมให้ฟรี  ยกเว้นค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพิ่มเติม 
 • บริษัทจะรับประกันคุณภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยนเป็นเวลา 3 เดือน  หากอะไหล่นั้นชำรุดเสียหาย บริษัทยินดีจะบริการเปลี่ยนให้ฟรี  โดยไม่คิดค่าอะไหล่ชิ้นนั้น ยกเว้นการชำรุดเสียหายที่เกิดจากเจตนาผู้ใช้หรือภัยธรรมชาติ 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีความเสียหาย / สูญหาย สำหรับสินค้าที่ไม่มารับคืนภายใน 90 วัน นับแต่วันส่งซ่อม 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจะไม่รับผิดชอบโปรแกรมที่ติดตั้งภายในเครื่องทุกกรณี (ส่วนการสำรองโปรแกรมและข้อมูลลูกค้ากรุณาทำด้วยตัวท่านเอง) 
 • กรุณาตรวจเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำเครื่องออกจากบริษัท  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

***สำหรับระยะเวลาการรับประกัน และเงื่อนไขการให้บริการ โดยปกติแล้วเงื่อนไขในการรับประกัน จะได้รับการระบุไว้แล้วในใบเสนอราคาก่อนสั่งซื้อสินค้า*** 

ความเสียหายที่ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

การรับประกันดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • ภัยเนื่องจากแมลงสัตว์ต่างๆ 
 • ภัยเนื่องจากสงคราม การจลาจล หรือถูกโจรกรรม
 • อุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าตก-เกิน ฟ้าผ่า 
 • ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้และบำรุงรักษา  ได้แก่
 • มีสภาพภายนอกจากการใช้งานที่ผิดปกติ  ได้แก่  แตก ,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ,หรือ มีบางส่วนชำรุด,คราบสกปรก,คราบสนิม,รอยไหม้,PCB* มีลายวงจรขาด , การจ่ายกระแสไฟเกิน, อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด ความแข็งแรงของที่ตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

* PCB ย่อมาจาก Print Circuit Board ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่หลักในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันซึ่งมีตัวนำที่เป็นทองแดงคอยทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่ง ตามวงจรที่เราได้ออกแบบไว้ โดยมีการบัดกรีตะกั่วที่บริเวณขาของอุปกรณ์ที่จุดบัดกรี เพื่อเชื่อมต่อขาอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับลายทองแดงของวงจรและใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เข้ากับตัว PCB ไปในตัว

 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า ( Serial No.)
 • สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาด ชำรุดสูญหาย  หรือถูกแก้ไข มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้า  โดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
 • ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์  หรือระบบปฎิบัติการ  ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้เอง หรือติดไวรัส 
 • การหมดอายุจากการใช้งานหรือเสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกัน หากท่านมีการเคลื่อนย้าย ติดตั้งหรือต่อเชื่อม ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จำหน่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ระบบมีปัญหาและการตรวจติดตามย้อนกลับไม่ได้ (Preventive Action & Traceability) เนื่องจากระบบมีการต่อเชื่อมและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

*** เงื่อนไขที่ระบุข้างต้นบริษัทฯ ที่ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ***

 

 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า